تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 97 تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 97
تحویل مدارک بیمه درمان تکمیلی سال 97

 

به اطلاع همکاران پیمانی که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه پارسیان سال 1397 بوده اند می رساند حداکثر تا تاریخ 98/03/01 مدارک هزینه های درمانی خود را تحویل نماینده بیمه پارسیان مستقر در طبقه همکف ساختمان اداری نمایند .

 

                                                                                                                                            اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                                                        امور رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 اردیبهشت 1398