رديف

نوع مكان متبركه

نام مكان متبركه

شهرستان

آبادي

1

حرم

حرم امام رضا علیه‌السلام

مشهد

 

2

امامزاده

سيد ميرزا طاهر، شهيد فخ

بردسكن

 

3

امامزاده

سيد هاشم

بردسكن - انابد

سرنخواب سفلي

4

امامزاده

فاطمه

بردسكن - انابد

اسلام آباد/شاهرخ آباد

5

امامزاده

سيد هاشم، مزار انابه

بردسكن - انابد

 

6

امامزاده

يسد علي النقي

تايباد - ميان

مشهدريزه

7

امامزاده

شاهزاده قاسم انوار

تربت جام

محمود آباد عليا

8

امامزاده

شاهزاده قاسم

تربت حيدريه

 

9

امامزاده

بي‌بي شهربانو

تربت حيدريه - جلگه زاوه

چخماق

10

امامزاده

سلطان سليمان

تربت حيدريه - جلگه زاوه

سلطان سليمان

11

امامزاده

ابراهيم

تربت حيدريه - جلگه زاوه

ميرپسند/شاهسوند

12

امامزاده

سلطان حسين

تربت حيدريه - جلگه زاوه

ريگان

13

امامزاده

شاه انوار

تربت حيدريه - جلگه زاوه

شهوار

14

امامزاده

جان ميرزا

تربت حيدريه - جلگه زاوه

جعفرآباد

15

امامزاده

حسين

تربت حيدريه - جلگه زاوه

حشمت آباد

16

امامزاده

برزو

تربت حيدريه - جلگه زاوه

برزو

17

امامزاده

علائ الدين

تربت حيدريه - كدكن

 

18

امامزاده

بي‌بي طلعه

تربت حيدريه - كدكن

عبدآباد

19

امامزاده

بي‌بي حشمت

تربت حيدريه

ده پايين

20

امامزاده

فاضل

تربت حيدريه

طاهرآباد

21

امامزاده

احمدالرضا

تربت حيدريه

بوري آباد

22

امامزاده

گرماب

تربت حيدريه - جلگه رخ

 

23

امامزاده

بي‌بي حور و بي‌بي نور

تربت حيدريه - جلگه رخ

اسدآباد

24

امامزاده

سلفی

چناران - گلبهار

محسن آباد

25

امامزاده

ابراهیم

چناران - گلبهار

بازه

26

امامزاده

جواد

چناران - گلبهار

كلاته شيرين

27

امامزاده

ابوالقاسم

چناران - گلبهار

قره جنگل

28

امامزاده

ابراهيم

چناران - گلبهار

سلخي

29

امامزاده

عبداله

چناران - گلبهار

سراسياب

30

امامزاده

يحيي

چناران - گلبهار

كلاته پايه

31

امامزاده

عبيداله

چناران - گلبهار

فريزي

32

امامزاده

ابراهيم

چناران

رادكان

33

امامزاده

اسماعيل

چناران

رادكان

34

امامزاده

ميرصادق و ميراكبر

درگز - چاپشلو

بيات

35

امامزاده

سيد بادي آقا و سيد يوسف

درگز - چاپشلو

سادات

36

امامزاده

عبدالعزيز

درگز - چاپشلو

 

37

امامزاده

عبدالعزيز

درگز - چاپشلو

دهشت عليا

38

امامزاده

شاهزاده احمد

درگز - چاپشلو

خادمانلو

39

امامزاده

بي‌بي فاطمه

درگز - لطف آباد

 

40

امامزاده

محمد بن جعفر

درگز - لطف آباد

 

41

امامزاده

سيد سلطان مراد

درگز

 

42

امامزاده

بي‌بي قرقز

درگز - نوخندان

 

43

امامزاده

سید ابوالحسن غزنوی

سبزوار - جغتائ

ازادوار

44

امامزاده

سید اسماعیل

سبزوار - جوين

كلاته ميمري

45

امامزاده

ابراهیم درویش آباد

سبزوار - جوين

شمس آباد

46

امامزاده

شاهزاده علی

سبزوار - جوين

بداغ اباد

47

امامزاده

علی‌اصغر و رقیه

سبزوار - جوين

كلاته شهيدان/كلاته قادري

48

امامزاده

قاسم

سبزوار - جوين

كلاته عرب

49

امامزاده

سلطان سید علی

سبزوار- داورزن

چوبين

50

امامزاده

سيد محمد علوي

سبزوار - جغتائ

 

51

امامزاده

بی‌بی مریم

سبزوار - جغتائ

ابوچناري

52

امامزاده

احمد بن علي، معصوم‌زاده خداشاه

سبزوار - جغتائ

خداشاه/ده امام

53

امامزاده

بی‌بی حسنا

سبزوار - جغتائ

كهنه

54

امامزاده

سيد عبداله

سبزوار - جغتائ

گفت

55

امامزاده

هفت معصوم

سبزوار - جوين

كروژده

56

امامزاده

اسماعيل و عبداله

سبزوار - جوين

زوراباد

57

امامزاده

قاسم

سبزوار - جوين

سيرغان

58

امامزاده

بی‌بی مریم

سبزوار - جوين

كمايستان

59

امامزاده

معصوم‌زاده

سبزوار - جوين

رازئ

60

امامزاده

سيد حسن

سبزوار - جوين

جلمبادان

61

امامزاده

سيد احمد

سبزوار - جوين

بيدخور

62

امامزاده

خليل اله

سبزوار - جوين

جزندر

63

امامزاده

سيد ابراهيم

سبزوار - جوين

جزندر

64

امامزاده

بی‌بی مریم

سبزوار - جوين

ارگ نوجوي

65

امامزاده

مير لطف اله

سبزوار - جوين

بهراميه

66

امامزاده

سيد مطهر

سبزوار - خوشاب

بابا لنگر/بابالنگو

67

امامزاده

سيد جعفر

سبزوار - خوشاب

 

68

امامزاده

حيدر

سبزوار - خوشاب

طالبي

69

امامزاده

شاهزاده جعفر

سبزوار - خوشاب

چاهك

70

امامزاده

جعفر

سبزوار - خوشاب

درفك سفلي

71

امامزاده

بي‌بي عليه خاتون

سبزوار- داورزن

باشتين

72

امامزاده

سيد حسن بن موسي

سبزوار- داورزن

ريوند

73

امامزاده

شاهزاده علي بن اصغر

سبزوار- داورزن

ريوند

74

امامزاده

ابوالقاسم، درقدرق

سبزوار- داورزن

فشتنق

75

امامزاده

امامزاده سلطان سيد قريش

سبزوار- داورزن

ساروق

76

امامزاده

سلطان سيد علي بن زيد

سبزوار- داورزن

بروغن

77

امامزاده

سلطان سيد علي

سبزوار- داورزن

چشام

78

امامزاده

ناصر بن احمد

سبزوار- داورزن

چشام

79

امامزاده

مزار مزينان

سبزوار- داورزن

مزينان

80

امامزاده

سلطان سيد اسماعيل

سبزوار- داورزن

بهمن آباد

81

امامزاده

سلطان ابوالحسن

سبزوار- داورزن

سويز

82

امامزاده

سيد ابوطالب

سبزوار- داورزن

بيزه

83

امامزاده

سيد جلال، هاشمي

سبزوار - روداب

درقدم

84

امامزاده

اولياءاله

سبزوار - روداب

بنقن

85

امامزاده

پروند

سبزوار - روداب

پروند

86

امامزاده

ابراهيم

سبزوار - روداب

پروند

87

امامزاده

ابراهيم

سبزوار - روداب

نوده

88

امامزاده

چهل دختر، جهل بي‌بي

سبزوار - ششتمد

باداشيان

89

امامزاده

بي‌بي شهربانو

سبزوار - ششتمد

طزرق

90

امامزاده

يحيي بن زيد، مزار

سبزوار - ششتمد

عزيزآباد

91

امامزاده

شاهزاده ابوالقاسم

سبزوار - ششتمد

 

92

امامزاده

حسن

سبزوار

 

93

امامزاده

ابراهيم

سبزوار

 

94

امامزاده

يحيي

سبزوار

 

95

امامزاده

شعيب

سبزوار

 

96

امامزاده

سلطان سيد علي‌اكبر

سبزوار

علي‌آباد كال خوني

97

امامزاده

سيد حسن

سبزوار

ازادمنجير

98

امامزاده

سلطان سيد حسن

سبزوار

نزل اباد

99

امامزاده

بي‌بي خاتون

سبزوار

 

100

امامزاده

ملا امام

سبزوار

دلقند

101

امامزاده

بيلدر باشي

سبزوار

فسنقر

102

امامزاده

معصوم زادگان

سبزوار

مزارخسروجرد

103

امامزاده

ابوالقاسم

سبزوار

كسكن

104

امامزاده

بي‌بي ساره خاتون

سبزوار

شاره

105

امامزاده

سيد حسن و ام‌سلمه

سرخس

دق بهلول

106

امامزاده

عليرضا

قوچان - باجگيران

 

107

امامزاده

دوغائي

قوچان

 

108

امامزاده

عبدالرحمان

قوچان

 

109

امامزاده

حسن

قوچان

شغل آباد

110

امامزاده

جليل

قوچان

الماجق

111

امامزاده

محمود

قوچان

خلكانلو

112

امامزاده

شاهزاده عبداله

قوچان

كلر

113

امامزاده

جعفر

قوچان

فرخان سفلي

114

امامزاده

داود ولي

قوچان

داودلي

115

امامزاده

حسن

قوچان

برج قارداش

116

امامزاده

قاسم

قوچان

سراب

117

امامزاده

امامزادگان حسين و طلحه

قوچان

نوروزي

118

امامزاده

پيرنبي

قوچان

قره شاهوردي/احمدآباد

119

امامزاده

اصغر

قوچان

داغيان

120

امامزاده

ميرحبيب

قوچان

داغيان

121

امامزاده

سلطان ابراهيم

قوچان

شهركهنه

122

امامزاده

اسماعيل

قوچان

شهركهنه

123

امامزاده

سيد حمزه

كاشمر

 

124

امامزاده

سيد مرتضي

كاشمر

 

125

امامزاده

داوود

كاشمر - كوهسرخ

نامق

126

امامزاده

سيد محمدالدين

كاشمر

 

127

امامزاده

نورمحمد مكي

كاشمر

محمديه

128

امامزاده

سيد علي مظلومي

كلات

لائين كهنه

129

امامزاده

بي‌بي غيبي

گناباد - بجستان

سوسناري سفلي/ سوسناري پائين

130

امامزاده

آصف برخيا

گناباد - بجستان

مزار

131

امامزاده

يحيي بن جعفر

گناباد - بجستان

مزار

132

امامزاده

احمد ابوعلي خداشاهي

گناباد - بجستان

جزين

133

امامزاده

عبدالصالح

گناباد - بجستان

فخراباد

134

امامزاده

سيد مرتضي

گناباد

 

135

امامزاده

عبداله

گناباد

جعفراباد

136

امامزاده

سلطان احمد

گناباد

بيمرغ

137

امامزاده

سلطان محمد عابد]]

گناباد - كاخك

 

138

امامزاده

يحيي

گناباد - كاخك

مهي آباد بالا

140

امامزاده

سلطان محمود

گناباد - كاخك

خانيك

141

امامزاده

سلطان احمد جوانمرد

گناباد - كاخك

ديسفان

142

امامزاده

سيد نوراله

مشهد

زيارت

143

امامزاده

سيد محمد علوي

مشهد

اسلام قلعه

144

امامزاده

سيد ابوالقاسم صالح

مشهد

قاسم آباد

145

امامزاده

شاهزاده اسماعيل

مشهد

النگ امان آباد

146

امامزاده

مزار ويراني

مشهد

ويراني (نورآباد)

147

امامزاده

سيد عبدالعزيز

مشهد

 

148

امامزاده

هاشم و محتشم

مشهد

 

149

امامزاده

سيد محمداسحاق

مشهد

 

150

امامزاده

سيد فتح اله و بي‌بي ربابه بيگم

مشهد

اندرخ

151

امامزاده

سيد حاتم

مشهد

رضوان

152

امامزاده

ميرسبحان ولي و بي‌بي صنوبر

مشهد

كارده

153

امامزاده

سيد نظام‌الدين

مشهد

عشق آباد

154

امامزاده

عبادالصالحين

مشهد

هندل آباد

155

امامزاده

سيد عبداله

مشهد

برزش آباد

156

امامزاده

سلطان غياث الدين محمد، مشهور به گنبد خشتي

مشهد

 

157

امامزاده

يحيي

مشهد

ميامي

158

امامزاده

حسن

نيشابور - تخت جلگه

اميرآباد

159

امامزاده

حبيب بن موسي جعفر

نيشابور - تخت جلگه

حاجي آباد

160

امامزاده

حسن بن زيد

نيشابور - تخت جلگه

مزرعه دهنوخلج

161

امامزاده

سيد محمود

نيشابور - تخت جلگه

امان آباد/امين آباد

162

امامزاده

شاهزاده عبدالطاهر

نيشابور - تخت جلگه

 

163

امامزاده

حسن

نيشابور - تخت جلگه

 

164

امامزاده

طاهر

نيشابور - تخت جلگه

بار

165

امامزاده

سرمزار

نيشابور - تخت جلگه

بار

166

امامزاده

سيد حمزه

نيشابور - تخت جلگه

بار

167

امامزاده

سيد حسين

نيشابور - تخت جلگه

بار

168

امامزاده

ابراهيم

نيشابور - تخت جلگه

بار

169

امامزاده

سلطان سيد محمد

نيشابور - تخت جلگه

معدن سفلي

170

امامزاده

بقيع

نيشابور - تخت جلگه

بقيع

171

امامزاده

حسن

نيشابور - تخت جلگه

برمهان

172

امامزاده

خواجه عبداله

نيشابور - تخت جلگه

نصيرآباد

173

امامزاده

سجد

نيشابور - تخت جلگه

كارجي

174

امامزاده

سيد محمد

نيشابور - زبرخان

برج

175

امامزاده

خواجه عبداله

نيشابور - زبرخان

سيدآباد

176

امامزاده

محمد

نيشابور - زبرخان

اردوغش

177

امامزاده

سيد ابوالحسن و سيد ابوالقاسم

نيشابور - زبرخان

اسحق آباد

178

امامزاده

سلطان عبداله

نيشابور - زبرخان

جهان آباد

179

امامزاده

سلطان سليمان

نيشابور - زبرخان

عصمت آباد

180

امامزاده

يحيي بن موسي

نيشابور - زبرخان

باغشن

181

امامزاده

عينعلي و زينعلي

نيشابور - زبرخان

 

182

امامزاده

شاهزاده ذكريا

نيشابور - سرولايت

 

183

امامزاده

زيگ

نيشابور - سرولايت

 

184

امامزاده

بي‌بي معصومه

نيشابور - سرولايت

 

185

امامزاده

يحيي كليدر

نيشابور - سرولايت

زيارت

186

امامزاده

سيد مصطفي

نيشابور - سرولايت

شيخ مصطفي

187

امامزاده

حسن بن زين العابدين

نيشابور - سرولايت

ساقي بيگ

188

امامزاده

شاهزاده يحيي

نيشابور - سرولايت

گل بين

189

امامزاده

سلطان ضرابه

نيشابور - سرولايت

گل بين

190

امامزاده

شاهزاده عبدالله

نيشابور - سرولايت

دزق

191

امامزاده

سيد مجيد

نيشابور - سرولايت

قزل قلعه

192

امامزاده

سيد حمزه

نيشابور - سرولايت

عشق آباد

193

امامزاده

هاشم

نيشابور - سرولايت

ينگجه

194

امامزاده

سلطان محمود بن زين العابدين

نيشابور - سرولايت

بيدخان

195

امامزاده

عبدالجليل

نيشابور - سرولايت

خواجه آباد

196

امامزاده

حسين اصغر، شاهزاده

نيشابور - سرولايت

برزنون

197

امامزاده

عبداله

نيشابور

 

198

امامزاده

بي‌بي شطيطه

نيشابور

 

199

امامزاده

محمد و عبداله

نيشابور

 

200

امامزاده

بي‌بي فاطمه و بي‌بي صغري

نيشابور

 

201

امامزاده

سلطان ابراهيم و محمد محروق

نيشابور

 

202

امامزاده

عبدالله و محمد

نيشابور

 

203

امامزاده

جعفر، پير مرادده

نيشابور

روح آباد

204

امامزاده

خواجه ابوالقاسم

نيشابور

كاريزك كناركال

205

امامزاده

شاهزاده هلال

نيشابور

هلالي

206

امامزاده

سلطان سليم

نيشابور

بوژآباد

207

امامزاده

سلطان سيد حسين

نيشابور

خرمبك

208

امامزاده

عبداله

نيشابور

دربهشت

209

امامزاده

مهينگ

نيشابور - ميان جلگه

گلبوي پائين

210

امامزاده

پير كلاته، سيد محمد و سيد علي‌اصغر محروق

نيشابور - ميان جلگه

گلبوي پائين

211

امامزاده

سيد حمزه، شهرت محلي ابراهيم پيامبر

نيشابور - ميانجلگه

جنداب

212

امامزاده

شاه ولي

نيشابور - ميان جلگه

قره خان

213

امامزاده

عبداله

نيشابور - ميان جلگه

فديشه

214

امامزاده

عبدالقهار

نيشابور - طاغنكوه

 

215

امامزاده

سيد مومن

نيشابور - طاغنكوه

دستجرد

216

امامزاده

قاسم

نيشابور - طاغنكوه

گرماب

217

امامزاده

نير

نيشابور - طاغنكوه

نيرآباد

218

امامزاده

هادي

نيشابور - طاغنكوه

شوراب

219

آرامگاه

سيد جلال الدين موسوي

تايباد - باخرز

ارخود

220

آرامگاه

قامچ

تايباد - باخرز

 

221

آرامگاه

مولانا شيخ زين الدين ابوبكر

تايباد - باخرز

 

222

آرامگاه

مزار شيخ احمد جامي

تربت جام

 

223

آرامگاه

مزار چاه مزار

تربت جام

چاه مزارسفلي

224

آرامگاه

سيد حسين رضوي

تربت جام

خيرآباد

225

آرامگاه

مزار آبجز

تربت حيدريه - بايك

 

226

آرامگاه

مزار شيخ تنگل

تربت حيدريه - بايك

 

227

آرامگاه

مزارسر باغ

تربت حيدريه - بايك

حصار

228

آرامگاه

پهلوان مراد

تربت حيدريه - بايك

رودمعجن

229

آرامگاه

مزارخورشير

تربت حيدريه - بايك

خورش بر

230

آرامگاه

مزار پيش حسين

تربت حيدريه - جلگه زاوه

زاوه

231

آرامگاه

پير خرم

تربت حيدريه - جلگه زاوه

زاوه

232

آرامگاه

سرمزار

تربت حيدريه - جلگه زاوه

قلعه‌ني

233

آرامگاه

نصراله حسيني

تربت حيدريه - جلگه زاوه

نصرآباد

234

آرامگاه

سيد محمد دشتي

تربت حيدريه - جلگه زاوه

كلاته زنگنه

235

آرامگاه

مزارپير علمدار

تربت حيدريه - جلگه زاوه

علمدار

236

آرامگاه

آصف برخيا

تربت حيدريه - جلگه زاوه

قلعه اقاحسن

237

آرامگاه

پير علم چوي

تربت حيدريه - جلگه زاوه

نصيرآباد

238

آرامگاه

شيخ برهان الدين

تربت حيدريه - جلگه زاوه

سعداباد

239

آرامگاه

تلخ چشمه

تربت حيدريه - جلگه زاوه

شستان عليا

240

آرامگاه

بقعه پير گوسفند دوش

تربت حيدريه - كدكن

برس

241

آرامگاه

مزارآلي، مشهور به قدمگاه

تربت حيدريه - كدكن

برس

242

آرامگاه

مزارشيخ حسن

تربت حيدريه - كدكن

برس

243

آرامگاه

مزارقطب الدين محمد

تربت حيدريه - كدكن

برس

244

آرامگاه

پيرخرقان

تربت حيدريه - كدكن

رقيچه

245

آرامگاه

پيركله

تربت حيدريه

نوغاب/نوقاب

246

آرامگاه

مزار بي‌بي حسنيه

تربت حيدريه

قندشتن

247

آرامگاه

مزارپير چهارشنبه مشهور به پير كاريزك

تربت حيدريه

 

248

آرامگاه

مزارآلي

تربت حيدريه

 

249

آرامگاه

مزاركوچك

تربت حيدريه - جلگه رخ

نسر

250

آرامگاه

مزار چشمه گرينگ

تربت حيدريه - جلگه رخ

 

251

آرامگاه

عبدالرحمان گهوارگر

چناران - گلبهار

نوزاد

252

آرامگاه

بقعه نيازمحمد

خواف

تيزاب

253

آرامگاه

شاهزاده ابراهيم

درگز - چاپشلو

سنقزبالا

254

آرامگاه

محمدمراد مخدومي

درگز - لطف آباد

خيرآباد سفلي/كلاته هاشم آباد

255

آرامگاه

بابا نستان

درگز - نوخندان

 

256

آرامگاه

حيدر شيخ

درگز - نوخندان

شيخوانلوسفلي

257

آرامگاه

پير فاضل

رشتخوار - جنگل

فاضل مند

258

آرامگاه

مزارپير ياهو

رشتخوار

سعادت آباد

259

آرامگاه

پير پرده

رشتخوار

فاردق/فاروق/جليل آباد

260

آرامگاه

مزار شهداي خواف

رشتخوار

 

261

آرامگاه

كلخچي

سبزوار - جغتائ

عباس آباد قندي

262

آرامگاه

پير مرادده

سبزوار - جوين

برغمد

263

آرامگاه

باباتوكل

سبزوار - خوشاب

بابا لنگر/بابالنگو

264

آرامگاه

پير

سبزوار - داورزن

 

265

آرامگاه

ابورفاعه

سبزوار - داورزن

خسروآباد

266

آرامگاه

پير برحقره

سبزوار - داورزن

استاج

267

آرامگاه

پير حاجات

سبزوار

استير

268

آرامگاه

مزار بسيمه

سرخس

قاسم آباد

269

آرامگاه

خواجه علي

قوچان

برسلان

270

آرامگاه

درويش اجاق

قوچان

يدك

271

آرامگاه

خواجه تاج الدين

قوچان

بادخور

272

آرامگاه

ملا محمد مغرب زمين و پسرانش

كاشمر - كوهسرخ

اوندر

273

آرامگاه

شيخ علي لحصاني

كاشمر

عارف آباد

274

آرامگاه

شيخ شهاب الدين سهروردي و ميراسماعيل رضوي

كلات - زاوين

سررود

275

آرامگاه

خواجه سيني

كلات

سيني

276

آرامگاه

بابا رمضان

كلات

بابارمضان

277

آرامگاه

مزار جوانمرد

گناباد

 

278

آرامگاه

خواجه ابا منصور

گناباد - كاخك

 

279

آرامگاه

خواجه مراد

مشهد

 

280

آرامگاه

خواجه اباصلت

مشهد

 

281

آرامگاه

مزارآلي

مه ولات - شادمهر

الي

282

آرامگاه

پيرعلي، ذه

نيشابور - تخت جلگه

كلاته ابوذر/كلاته شاهين

283

آرامگاه

پير

نيشابور

 

284

آرامگاه

مزار غريب

نيشابور

 

285

آرامگاه

فضل بن شاذان

نيشابور

 

286

آرامگاه

سعيد بن سلام مغربي

نيشابور

 

287

آرامگاه

مزار مهنه، مزار مينگ

نيشابور - ميان جلگه

قلعه شيشه

288

آرامگاه

جوانمرد علي، جوانمرد قصاب

نيشابور - ميان جلگه

ماروس

289

آرامگاه

مزارباباحسن

نيشابور - طاغنكوه

قلعه دزدان/قلعه يزدان

290

آرامگاه

باباپير

نيشابور - طاغنكوه

شوراب

291

پيامبر

شعيب پيغمبر

قوچان

مزرج

292

نظرگاه

بي‌بي مريم

سبزوار - جوين

رامشين

293

زيارتگاه

امام قنبر

درگز - چاپشلو

 

294

زيارتگاه

زیارتگاه علی بلاغ

درگز

چهل ميرپ/ارك ملي تندوره

295

زيارتگاه

ابوالمعجن

درگز - نوخندان

جلفان

296

زيارتگاه

غار اصحاب كهف

سبزوار - داورزن

كميز

297

زيارتگاه

سليمان ساوجي

نيشابور

عشق آباد

298

قدمگاه

سم دل

درگز - چاپشلو

 

299

قدمگاه

قدمگاه

درگز

 

300

قدمگاه

قدمگاه درگز

درگز

 

301

قدمگاه

سيد ابراهيم وليد

درگز

ارتيان

302

قدمگاه

حضرت ابوالفضل

سرخس

سنگر

303

قدمگاه

دوازده امام

سرخس

شيرتپه

304

قدمگاه

اميرالمومنين

گناباد

 

305

قدمگاه

حضرت علي

گناباد

 

306

قدمگاه

رضوي

نيشابور - زبرخان

 

307

قدمگاه

چشمه

نيشابور - زبرخان

 

308

مسجد

مسجد گوهرشاد

 

 

309

مسجد

قربان

تربت حيدريه

بنهنگ

310

حسينيه

بيدوي

تربت حيدريه - جلگه زاوه