وام صندوق پس انداز و وام ضروری :

 انجام و پیگیری درخواست وام کارکنان از مرحله پذیرش بر اساس ثبت نام در سایت اطلاع رسانی معاونت سرمایه انسانی ، تصویب در جلسه هیأت امنا و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وام در مدیریت امور رفاهی اتفاق می افتد .

 صندوق پس انداز کارکنان ، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی را که عضو صندوق می باشند را در بر می گیرد . این وظیفه در تهران به عهده هیأت امناء صندوق پس انداز کارکنان تهران و در مراکز استانها بر عهده هیأت امناء صندوق پس انداز مرکز می باشد .

اعضا صندوق پس انداز می توانند با در نظر گرفتن شرایط موجود در هر مرکز از طریق پرونده شخصی خود اقدام به ثبت نام وام صندوق پس انداز نمایند . این نوع وام هم در تهران از طریق واحد امور رفاهی و در مراکز استانها از طریق امور اداری مرکز بررسی و اقدام می گیرد .

مبلغ وام متعلقه : به میزان 5 / 1 برابر ذخیره زمان دریافت وام کارمند پس از کسر بدهی قبلی است .

 سقف وام متعلقه : 50 میلیون تومان است .

 مدت بازپرداخت :

مبلغ وام تا 25 میلیون تومان

30 ماهه

مبلغ وام تا 35 میلیون تومان

40 ماهه

مبلغ وام تا 50 میلیون تومان

45 ماهه