نظارت و پشتیبانی مجموعه پیش دبستانی و مهدکودک فاطمیه جام جم  تهران

 امور رفاهی به منظور نظارت بر عملکرد مهدکودک و پیگیری امور مربوطه موارد ذیل را از طریق

 مددکار اجتماعی و کارشناس اداری انجام می دهد .

 

 اهم فعالیت های مربوطه : 

 - پیگیری و فراهم نمودن تعهد انعقاد قرارداد سالیانه پرسنل مهدکودک از طریق تشریفات قانونی

 - پیش بینی درخواست تأمین اعتبار لازم برای هزینه های جاری مهدکودک

 - بررسی شرایط متقاضیان استفاده از مهدکودک و تطبیق آن با شرایط احراز و ثبت نام و پذیرش کودکان سالیانه و مستمر در مهدکودک

 - تنظیم لیست ماهیانه کمک هزینه مهدکودک به بانوان شاغلی که فرزندشان از مهدکودک خصوصی استفاده می نمایند و ارسال آن به حسابداری جهت پرداخت

 - تنظیم لیست شهریه مهدکودک بانوان استفاده کننده از مهدکودک فاطمیه و ارسال آن به حسابداری جهت کسر از حقوق نامبردگان

- پیگیری درخواست های مدیر مهدکودک از واحدهای مربوطه