بیمه تکمیلی:

 همکاران پیمانی مشمول ، که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند می توانند به صورت اختیاری مشمول این طرح قرار گیرند . برای این منظورهمه ساله قراردادی با یکی از شرکت های بیمه ای تخصصی درمان منعقد می شود .

 دراین حالت شرکت بیمه گر با پوشش خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی به همکاران مشمول خدمات ارائه می نماید .

 همکاران محترم جهت انجام هزینه های بیمارستانی با انتخاب بیمارستان طرف قرارداد از طریق گرفتن معرفی نامه از دفتر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با رائه مدارک شامل دستور پزشک ، دفترچه بیمه ، شناسنامه ، کارت ملی بیمه شده اصلی و بیمار می توانند از خدمات بیمارستان طرف قرارداد استفاده نمایند . همچنین در خصوص هزینه های پاراکلینیکی طبق مفاد قرارداد و تعرفه پرداخت با رائه مدارک به شرح ذیل می توانند هزینه های خود را از شرکت بیمه گر دریافت نمایند . 

  1- اصل قبوض درمان پرداختی

 2- اصل دستور پزشک

3- کپی جواب آزمایش

4- کپی صفه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار

5- کپی کارت بیمه درمان تکمیلی

  

ردیف   نوع پوشش بیمه تعهدات سالانه هر نفر (ریال)
 1  جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و آنژیوگرافی قلب،انواع سنگ شکن،رادیو تراپی،شیمی درمانی،گامانا یف برای هر نفر  150/000/000
 2  افزایش سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثناءدیسک ستون فقرات)گامانایف،قلب،پیوند ریه،کبد،و مغز استخوان برای هر نفر در سال با احتساب بند 1 وحداکثر تا دو برابر بند 1  220/000/000
 3  جبران هزینه های سونوگرافی(به استثناءسونوگرافی ناهنجاریهای جنینی و غربالگری)ماموگرافی،انواع اسکن،و سی تی اسکن،انواع آندوسکوپی،اکوکاردیوگرافی،استرس اکو،ام ار ای،دانستو متری  9/000/000
 4  جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین  60/000/000
 5 جبران هزینه جراحی های مجاز سرپایی مانند شکسته بندی،گچ گیری،بخیه ،ختنه،گراپوتراپی،اکسیزیون لیپوم،بیوپسی،تخلیه کیست و لیزر درمانی  8/000/000
 6  جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم 3 دیپوتر یا بیشتر برای هر دو چشم در سال  30/000/000
 7  جبران هزینه تست ورزش ،تست آلرژی،تست تنفسی،نوارعضله،نوار عصب،نوار مغز،نوار شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولترمانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم  8/000/000
 8  جبران هزینه های مربوط به خرید عینک طبی و لبز تماس طبی،سمعک و جبران هزینه اوروتز بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک بیمه گر  1/500/000
9 جبران هزینه خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی(به استثناء چکاپ و آزمایشات مربوط به ناهنجاری های جنین)به شرط استفاده از سهم بیمه گراول و نوار قلب  6/000/000
10  جبران هزینه رادیوگرافی  6/000/000
11 جبران هزینه تشخیص ناهنجاری های جنین  15/000/000
12 جبران هزینه های مربوط به دارو براساس فهرست اقلام مجاز داروهای کشور(مازاد بر سهم بیمه گر اول)ویزیت و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری  5/000/000
13

جبران هزینه های مربوط به نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، میکرواینجکشن

Iui  itsc  zift gift
 10/000/000
14  جبران هزینه های مربوط به دندانپزشکی شامل خدمات کشیدن،جرم گیری ،ترمیم،پرکردن، درمان ریشه و روکش، بروساژ 15/000/000
15  جبران هزینه آمبولانس درون شهری و برون شهری

 1/000/000

1/500/000

   جمع کل حق بیمه ماهانه هر نفر با فرانشیز10% با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده  1/100/000

 

 

 ردیف  نوع پوشش بیمه  تعهدات سالانه هر نفر (ریال)
 1  جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و آنژیوگرافی قلب،انواع سنگ شکن،رادیو تراپی،شیمی درمانی،گامانا یف برای هر نفر 150/000/000
 2  فزایش سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثناءدیسک ستون فقرات)گامانایف،قلب،پیوند ریه،کبد،و مغز استخوان برای هر نفر در سال با احتساب بند 1 وحداکثر تا دو برابر بند 1  20/000/000
 3  جبران هزینه های سونوگرافی(به استثناءسونوگرافی ناهنجاریهای جنینی و غربالگری)ماموگرافی،انواع اسکن،و سی تی اسکن،انواع آندوسکوپی،اکوکاردیوگرافی،استرس اکو،ام ار ای،دانستو متری  9/000/000
 4  جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین  60/000/000
 5  جبران هزینه جراحی های مجاز سرپایی مانند شکسته بندی،گچ گیری،بخیه ،ختنه،گراپوتراپی،اکسیزیون لیپوم،بیوپسی،تخلیه کیست و لیزر درمانی  8/000/000
 6  جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم 3 دیپوتر یا بیشتر ببرای هر دو چشم در سال  30/000/000
 7  جبران هزینه تست ورزش ،تست آلرژی،تست تنفسی،نوارعضله،نوار عصب،نوار مغز،نوار شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولترمانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم  8/000/000
 8  جبران هزینه های مربوط به خرید عینک طبی و لبز تماس طبی،سمعک و جبران هزینه اوروتز بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک بیمه گر  1/500/000
 9  جبران هزینه خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی(به استثناء چکاپ و آزمایشات مربوط به ناهنجاری های جنین)به شرط استفاده از سهم بیمه گراول و نوار قلب  6/000/000
10 جبران هزینه رادیوگرافی 6/000/000
11 جبران هزینه تشخیص ناهنجاری های جنین 15/000/000
12 جبران هزینه های مربوط به دارو براساس فهرست اقلام مجاز داروهای کشور(مازاد بر سهم بیمه گر اول)ویزیت و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری 5/000/000
13

جبران هزینه های مربوط به نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، میکرواینجکشن

Iui  itsc  zift gift

1/000/000

1/500/000

14 جبران هزینه آمبولانس درون شهری و برون شهری 1/500/000
  جمع کل حق بیمه ماهانه هر نفر با فرانشیز10% با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده 790/000