تلفن های ضروری  شهر مشهد

1

آتش نشانی

125

32

بیمارستان امام حسین (ع)

2722224-7

2

اتفاقات آب و فاضلاب

122

33

بیمارستان اما رضا (ع)

85430331-9

3

اتفاقات برق

121

34

بیمارستان امام زمان (عج)

3652001-9

4

اتفاقات گاز

194

35

بیمارستان امام سجاد (ع)

2790033-2790321

5

اطلاعات پرواز

199

36

بیمارستان امدادی

8592120-9

6

اطلاعات تلفن

118

37

بیمارستان امید

8426082-4

7

اطلاعات خبری

113

38

بیمارستان بنت الهدی

8590051-5

8

اورژانس

115

39

بیمارستان پاستور

8410246

9

پلیس

110

40

بیمارستان جواد الائمه

2222135-7

10

تاکسی بی سیم

133

41

بیمارستان حضرت زینب (س)

8549333-5

11

تصادفات

110

42

بیمارستان خاتم الانبیا

7281401

12

خرابی تلفن

17

43

بیمارستان دکتر شریعتی

5510010

13

روابط عمومی پست

140

44

بیمارستان ابن سینا

8544315-7

14

روابط عمومی راه وترابری

141

45

بیمارستان 17 شهریور

8403015-19

15

روابط عمومی شهرداری

137

46

بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

8596101-4

16

سازمان بازرگانی

124

47

بیمارستان فارابی

8617980

17

سازمان بیمه خدمات درمانی

143

48

بیمارستان قائم

8400001-9

18

ستاد خبری سپاه

114

49

بیمارستان موسی بن جعفر (ع)

8596061-6

19

صدای مشاور

148

50

بیمارستان مهر

8427011-4

20

ندای بهشت

149

51

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

2737011-5

21

واحد ارتباط مردمی مخابرات

135

52

تعاونی های مسافربری

22

اورژانس مرکزی

115

53

مدیرت پایانه

8599091

23

اورژانس سرپرستی

8630020

54

تلفنخانه پایانه

8599001-9

24

منطقه 1 احمد آباد

843860-5

55

دفتر امانات

8599003

25

منطقه 2 بلوار وحدت

3652329

56

شرکت مسافربری ایران پیما

8515469

26

منطقه 3 میدان فردوسی

7262222

57

شرکت مسافربری سیر و سفر

8597227

27

منطقه 10 طبرسی

2121000

58

شرکت مسافربری سیرو ساحت

8591503

28

بیمارستان آریا

2229094-8

59

شرکت مسافربری شکوه توکل

8597736

29

بیمارستان ابن سینا

7610011

60

شرکت مسافربری عدل

8541199

30

بیمارستان ارتش

8591052

61

شرکت مسافربری تی بی تی

8545544

31

بیمارستان امام جواد تلگرد

2595513-4