دفتر مدیریت امور اجتماعی و تعاون: 22013748 - داخلی 7307

امور مجتمع زیباکنار:7239

امور زائرسرای مشهد مقدس: 7394

امور زائرسرای جام جم قم: 7211

معرفی نامه های هتل های طرف قرارداد: 7392

معرفی نامه مراکز آموزشی و فرهنگی: 7256

بلیط های تخیف دار: 7306