دفتر مدیریت امور رفاهی: 22058090 - داخلی 7233

دبیرخانه: 7360

بیمه درمان تکمیلی پارسیان: 7246

وام ضروری: 7206

خدمات فروشگاه کوروش ( پایش ):7334

کارشناسان مددکاری:

خانم اسدی :7334

خانم خطیرنژاد:7572

خانم ایمانی 7303

خانم کمال الدینی: 7237

خانم نوروز علی بیگ: 7245

خانم توکلی: 7235

خانم حسنی: 7232

مهدکودک: 7208

آقای نصیری : 7248