به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی سبک زندگی مورخ 95/10/1 با موضوع عشق واقعی در تحکیم خانواده در ساختمان شماره 2 توسعه و فن آوری برگزار می کردد.

                                                                         دفتر ترویج سبک زندگی