بیمه عمر:

پوشش بیمه عمر مشمول کلیه پرسنل شاغل رسمی ، پیمانی و بازنشسته تهران و مراکز می باشد . از طریق این نوع بیمه به خانواده همکارانی که سرپرست خود را از دست می دهند طبق قرداد آن سال مبلغی را تحت عنوان غرامت مدت از طریق شرکت بیمه گر پرداخت می شود .

مدارک لازم جهت دریافت غرامت فوت

1- کپی شناسنامه کارمند متوفی از تمام صفحات

2- کپی کارت ملی کارمند متوفی

3- آخرین حکم استخدامی کارمند متوفی

4- گواهی فوت صادره از سوی پزشک قانونی (در گواهی فوت پزشک قانونی حتماً علت فوت باید مشخص شود ومدارک مربوط به متوفی توسط دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود . (کپی برابر با اصل است)

5- گواهی فوت صادره از ثبت احوال

6- در صورت تصادف کروکی تصادف لازم است

7- گواهی انحصار وراثت

8- کپی شناسنامه و کارت ملی وارث

9- شماره حساب تجارت وارث