دستور رييس رسانه ملي براي حمايت از توليد داخلي؛
جوايز برنامه هاي صدا و سيما بايد فقط از كالاي ايراني باشد.

رييس سازمان صدا و سيما به مديران ارشد حوزه هاي مختلف دستور داد از امسال جوايز و هداياي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني فقط بايد از كالا هاي ايراني باشد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، دكتر علي عسكري خطاب به همه معاونان و مديران ارشد رسانه ملي تاكيد كرد :سازمان صدا و سيما بايد از همه ظرفيت هاي خود براي  تقويت توليد ملي و حمايت از توليد كنندگان داخلي استفاده كند و بعنوان حامي كالاي ايراني پرچم دار فرهنگ سازي در اين زمينه باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 فروردین 1397