مدير كل امور اجتماعي و رفاهي رسانه‌ملی: مناطق گردشگری سازمان توسعه می‌یابد