افسوس كه ماه رمضان آمد و رفت 

                   آن توبه ده پیر و جوان آمد و رفت

                                   از بهر صلاح كار ما آمده بود

                                                  از دست فساد ما به جان آمد و رفت