حالت نمایش:         
دوشنبه 09 آذر 1394  |   | ورود به سايت
  

 

اداره کل برنامه ریزی و امور مالی
اداره کل منابع انسانی
 اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی
 اداره کل بازنشستگی
 اداره کل آموزش
مدیریت مرکز بهداشت و درمان
مدیریت امور ایثارگران
مدیریت مطالعات سرمایه انسانی
مدیریت اداری
معرفی معاونت اداری و مالی

معاونت اداري و مالي صدا و سيما نقش حساس و مهمي در رسالت رسانه اي سازمان دارد كه اكنون زير نظر آقاي تقدس ن‍ژاد اداره مي شود.
اين معاونت وظيفه خطير اطلاع رساني، سازماندهي پرسنل،‌ ايجاد شرايط رفاهي آنان را برعهده دارد و تهيه منابع براي توليدات رسانه اي از ديگر وظايف اين معاونت مي باشد حمايت كردن از صدا و سيما در جهت انجام اهداف و ماموريت ها با استفاده از جذب نيروهاي متخصص انساني و لايق و فراهم كردن تجهيزات لازم مطابق با تكنولوژي روز برعهده معاونت اداري و مالي است.
معاونت اداري و مالي طبق دستور رياست محترم سازمان با تنظيم منابع مالي و غير مالي در جهت تحقق اهداف رسانه اي مي كوشد.
بررسي و تعيين مناسب اعتبارات سازمان از مجموع منابع عمومي دولت در جهت تثبيت اين امر و درآمد آگهي هاي بازرگاني در جهت تعديل اطلاع رساني از وظايف معاونت اداري و مالي است.
طرحهاي معاونت اداري و مالي در راستاي افق رسانه و چشم انداز بيست ساله كشور بوده و در قالب طرح معماري سازماني پيگيري استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي‌، چهارچوب مطرح در معماري اطلاعات، سند پيشنهادي راهبرد دولت الكترونيك در ايران متدولوژي تدوين طرح معماري سازماني در حوزه اداري و مالي را روشن مي كند.
جايگاه معاونت اداري و مالي ايده آل در صدا و سيما بس مهم و تعيين كننده است.
معاونت اداري و مالي از نظر تجهيزات و تكنولوژي پابه پاي زمان در حال حركت است و مجهزترين امكانات فني و رسانه اي را در اختيار دارد و گام هاي موثري در جهت افزايش اطلاع رساني و پخش انواع برنامه ها به صورت تصوير، صدا، مجله، و سايت هاي اينترنتي داشته است.
از سايت هاي موفق اينترانتي در چند سال اخير سايت معاونت اداري و مالي http://office.irib.com است كه تمامي اطلاعات مربوط به معاونت اداري و مالي را دارا مي باشد و جز آن مقادير زيادي اطلاعات مربوط به سازمان و آخرين تحقيقات و ... را شامل مي شود.
از سايتهاي اينترنتي موفق كه راه اندازي شده استhttp://www.iriboffice.com مي باشد كه به صورت online در حال اطلاع رساني مي باشد.
از ديگر فعاليت هاي چشمگير معاونت اداري و مالي چاپ هفته نامه صدا و سيما است كه آخرين اخبار و دستاوردهاي معاونت اداري و مالي را به اطلاع عموم مي رساند.
معاونت اداري و مالي گام هاي موثري در جهت تاليف كردن و پرينت و پخش و نيز اطلاع رساني الكترونيك تاكنون انجام داده است.

الف: مأموريت
ب: اهم وظايف ، اختيارات
ج: واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي
د: تشکيلات و شرح مأموريت و وظايف نمايندگي هاي حوزه معاونت اداري و مالي

الف : مأموريت

حوزه معاونت اداري و مالي ماموريت دارد براساس سياستها و برنامه هاي مصوب و از طريق کسب ، تامين و تخصيص منابع مالي (درآمدها ، اعتبارات و بودجه ) ، نيروي انساني و تهيه و تدارک مواد ، وسايل و تجهيزات و ارائه خدمات، تسهيلات و امکانات اداري ، مالي ، رفاهي و خدماتي، واحدهاي سازماني را در جهت ايفاي ماموريتهاي خود پشتيباني کند.

ب : اهم وظايف و اختيارات

حوزه معاونت اداري و مالي به منظور ايفاي ماموريت مذکور داراي وظايف و اختيارت زير است:
1- پيشنهاد تغيير و اصلاح وظايف شرح وظايف ، اختيارات ، مسووليتها و نظام ارتباطات سازماني حوزه به رئيس سازمان و همکاري با حوزه معاونت برنامه ريزي و تحقيقات در تدوين نظام سازماني حوزه اداري و مالي.
2- تعاريف معيارهاي برآورد نيروي انساني فعاليتها و مشاغل اداري ، مالي و پشتيباني و پيشنهاد شاخصها و معيارها و الگوي نيروي انساني مرتبط با فعاليتها و مشاغل مذکور به رئيس سازمان.
3- مطالعه و بررسي مستمر نظامهاي پرداخت ، ضوابط و مقررات اداري و استخدامي ، آيين نامه ها و نظامهاي مالي ، عاملاتي ، رفاهي و کليه آيين نامه ها و نظامنامه هاي مرتبط با فعاليتهاي اداري و مالي و پيشنهاد اصلاح و تغيير آنها به رئيس سازمان و همکاري با حوزه معاونت برنامه ريزي و تحقيقات در تهيه و تدوين مقررات مذکور.
4- طراحي و اجراي نظامها و روشهاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي حوزه اداري و مالي (ستاد و نمايندگيها).
5- برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي مربوط به نگهداري نيروي انساني ، اداره و اجراي نظامهاي ارزشيابي مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزد ، اجراي نظامهاي مديريت منابع انساني و ارائه خدمات اداري و پرسنلي به کارکنان شاغل.
6- تهيه و تنظيم بودجه کل سازمان براي فعاليتهاي جاري و عمراني بر اساس ضوابط و مقررات مصوب مجلس شـوراي اســــلامي و دولت و درچارچوب خط مشي ها و برنــامه هاي مصوب با هماهنـــگي معاونـت برنامه ريزي و تحقيقات و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس سازمان.
7- انجام امور مربوط به مراحل پيشنهاد ، بررسي و تصويب بودجه سازمان در سازمان برنامه و بودجه و دولت جمهوري اسلامي ايران و مجلس شوراي اسلامي و پيگيري مستمر براي تصويب بودجه سازمان از طريق تهيه و ارائه اطلاعات و گزارشهاي تحليلي و شرکت مستمر و فعال درجلسات بحث و بررسي بودجه پيشنهادي تا مرحله تصويب و ابلاغ نهايي.
8- تهيه و تنظيم بودجه حوزه هاي ، واحدها و مراکز بر مبناي برنامه هاي مصوب و ابلاغ شده و در چارچوب بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي با همکاري معاونت برنامه ريزي و تحقيقات.
9- تخصيص منابع و اعتبارات تحصيل شده (اعم از ارزي و ريالي ) به مراکز هزينه براساس برنامه ها و اولويتهاي مصوب سازمان و نظارت و ارزيابي عملکرد بودجه ضمن مقايسه با برنامه و بودجه مصوب.
10- انجام عمليات مالي و حسابداري مرتبط با وصول منابع اعتباري ، بودجه و درآمدهــاي اختصاصي از دستگاههاي ذيربط و واريز اعتبارات تخصيصي به حسابهاي مراکز هزينه.
11- دريافت درآمدها و پرداخت هزينه ها ، ثبت ، ضبط و نگهداري حسابهاي ارزي و ريالي فعاليتهاي جاري و عمراني.
12- اداره منابع مالي سازمان ، اعمال نظارت تخصصي و قانوني بر اجراي ضوابط و مقررات سازماني و مملکتي در زمينه هاي مالي ، حسابداري ، معاملات و محاسبات و تهيه و تنظيم و ارائه گزارشها و صورتهاي مالي قانوني به رئيس سازمان و مراجع ذيربط و ذيصلاح کشور.
13- برنامه ريزي و اجراي کليه فعاليتهاي مربوط به سفارش ، خريد ، نگهداري و تامين به موقع نيازهاي سازمان به اجناس ، کالاها ، وسايل و تجهيزات اداري فني و توليدي و تدارک خدمات غيرپرسنلي براساس برنامه و بودجه مصوب.
14- کنترل کمي و کيفي اجناس خريداري شده قبل از ورود به انبار ، نگهداري فيزيکي آنها براساس ضوابط و مقررات و روشهاي مدون و مصوب و سفارش ، تدارک و خريد نيازهاي سازمان با توجه به نقطه سفارش هر يک از اقلام موردنياز.
15- ارائه خدمات مشورتي حقوقي و قضايي ، به کليه حوزه ها،واحدها و مراکز سازمان و دفاع از حقوق مادي و منافع و مصالح سازمان در محاکم و مراجع مختلف حقوقي ، قضايي ، انتظامي و اداري و اقدام براي استيفاي حقوق و مطالبات سازمان در چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور.
16- انجام امور حقوقي مربوط به انعقاد و مبادله قراردادهاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين اقدام در مورد امور ثبت اسناد و املاک سازمان.
17- بازاريابي ، توزيع و فروش محصولات و خدمات توليدي سازمان و داراي حقوق و امتيازات مادي مربوط به پخش.
18- توليدبرنامه ها و آگهي هاي تبليغاتي و بازرگاني جهت پخش از صدا و سيما و پذيرش برنامه هاي ساخته شده جهت پخش برمبناي ضوابط ، معيارها و مقررات مصوب.
19- کسب درآمد ناشي از فعاليتهاي مذکور جهت تامين بخشي از منابع پيش بيني شده در بودجه سازمان براساس برنامه مصوب.
20- تامين و ارائه خدمات اداري ، دبير خانه اي و پستي و اداره دبيرخانه مرکزي سازمان ، تامين نيازهاي فعاليتهاي مختلف سازمان در زمينه خدمات ترابري به طور مستقيم ، از طريق نمايندگيها و يا با استفاده از خدمات پيمانکاران ، پيش بيني نيازهاي سازمان به خودرو ، قطعات و لوازم يدکي و خدمات تعمير و نگهداري و تامين آنها.
21- انجام فعاليتهاي مربـــوط به نظــافــت و زيبــاسازي فضاهاي سازمان ، ايجاد و نگهداري فضاي سبز و بهره برداري و تعمير و نگهداري مراکز ارتباطي (تلفن ، بي سيم و پيام رساني).
22- تامين آسايش خاطر و بهداشت و درمان کارکنان شاغل ، بازنشسته و خانواده تحت تکفل آنان از طريق ارائه خدمات مددکاري ، اعطاي وامهاي و تسهيلات اعتباري از محل منابع درون و برون سازماني و ارائه خدمات بهداشتي و درماني و همچنين تهيه و تامين خدمات فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي براي ارتقاء روحيه خدمت و تعلق سازماني کارکنان.
23- اجراي نظامهاي تامين و بازنشستگي و فراهم کردن امکانات و تسهيلات لازم جهت برخورداري کارکنان از مقررات بازنشستگي و وظيفه و تامين و پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان ، مستمري بگيران و موظفين و انجام فعاليتهاي مرتبط با تامين خدمات رفاهي و اجتماعي آنان.
24- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي اداري ، مالي و پشتيباني در سطح سازمان و ارائه خدمات مشورتي تخصصي به حوزه هاي ، واحدها و مراکز براي بهبود و تسهيل گردش امور مرتبط با فعاليتهاي مذکور.
25- نظارت بر نحوه اجراي کليه مقررات و ضوابط ( مقررات و قوانين و مصوبات مملکتي و سازمان) حاکم بر فعاليتهاي مرتبط با ماموريت حوزه اداري و مالي در سطح سازمان و ارزشيابي آثار و نتايج فعاليتهاي پشتيباني عمومي و تهيه و ارائه گزارشهاي مقطعي و اداري به رئيس سازمان.


ج: واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي

حوزه معاونت اداري و مالي براي اعمال اختيارات و ايفاي وظايف محوله داراي واحدهايي به شرح زير است:

    دفتر معاون اداري و مالي
    مديريت اطلاعات و برنامه ريزي
    اداره کل منابع انساني
    اداره کل بودجه
    اداره کل امور مالي و ذيحسابي
    اداره کل امور حقوقي
    اداره کل امور بازرگاني
    اداره کل امور کالا
    اداره کل خدمات اداري
    اداره کل امور رفاهي و اجتماعي

    اداره کل امور بازنشستگي                                                                                                                                                فناوری اطلاعات و ارتباطات
    اطلاعات و برنامه ریزی


دفتر معاون اداري و مالي
ماموريت :
جمع آوري و تهيه اطلاعات و ارائه گزارشهاي موردنياز معاون اداري و مالي دفتري و انجام امور دبيرخانه و نظارت و پيگيري اجراي دستورهاي معاون اداري و مالي و همچنين انجام بازرسيهاي ادواري و منظم و يا موردي در زمينه فعاليتهاي مرتبط با ماموريت حوزه اداري و مالي و تنظيم ارائه گزارش به معاون اداري و مالي.

اهم وظايف واختيارات :
1- برنامه ريزي و تنظيم امور دفتري ، پرسنلي و تدارکاتي دفتر معاون اداري و مالي .
2- دريافت و ثبت نامه ها ، مکاتبات و گزارشهاي واصله و صادره در دفاتر مربوطه.
3- ترتيب ، تنظيم ، تلخيص و آماده نمودن گزارشها ، نامه ها و ساير مکتوبات واصله جهت مطالعه معاون اداري و مالي.
4- پذيرش مراجعان دفتر معاون اداري و مالي و بررسي درخواستها و مشکلات آنان و تهيه گزارش و ارائه به معاون اداري و مالي جهت اتخاذ تصميم و يا حل و فصل مسايل و مشکلات متقاضيان با همکاري واحدهاي حوزه.
5- پيگيري اجراي دستورات معاون اداري و مالي توسط واحدهاي اقدام کننده تا حصول نتيجه و ارائه گزارش به وي.
6- تنظيــم برنامه جلسات و ملاقاتهاي معاون اداري و مالي و تهيه دعوت نامه ها دستور برنامه کار جلسات و صورتهاي مذاکرات و مصوبات جلسات .
7- تنظيم برنامه هاي بازديد و مسافرتهاي معاون و تهيه و تدارک امکانات لازم جهت انجام ماموريتهاي مشاراليه.
8- اداره بايگاني اسناد و مکاتبات عادي و محرمانه معاون اداري و مالي و تهيه و تنظيم پيش نويس مکاتبات اداري ، اطلاعيه ها و بخشنامه هايي که از سوي معاون اداري و مالي ارجاع مي شود.
9- اجراي برنامه هاي نظارت و بازرسي منظم و ادواري و يا موردي و تهيه گزارشها جهت مطالعه و اتخاذ تصميم معاون اداري و مالي .
10- جمع آوري اطلاعات درمورد فعاليتهاي موسسات تحت نظارت حوزه اداري و مالي و يا شرکتها و موسساتي که معاون اداري و مالي عضويت و يا رياست مجمع عمومي آنها را عهده دار هستند.

 بازگشت