جمعه 06 آذر 1394  |   | ورود به سايت
  

 

اداره کل برنامه ریزی و امور مالی
اداره کل منابع انسانی
 اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی
 اداره کل بازنشستگی
 اداره کل آموزش
مدیریت مرکز بهداشت و درمان
مدیریت امور ایثارگران
مدیریت مطالعات سرمایه انسانی
مدیریت اداری
اداره کل بازرگانی

الف: مأموريت
ب: اهم وظايف ، اختيارات و مسئوليت ها
ج: واحدهاي تابعه اداره کل امور بازرگاني

 

الف: مأموريت

تامين بخشي از درآمدهاي سازمان از طريق:
سياستگذاري و برنامه ريزي براي پذيرش ، توليد و اجراي آگهي هاي بازرگاني و برنامه هاي تبليغاتي درون برنامه اي و توزيع آنها در شبـکه هاي صــــــــــدا و سيـــــــماي جمهوري اسلامي ايـران برمبنـاي خط مشي هاي و ضــوابــط و معيــارهاي تعييـــــــن شده و واگذاري حــق پخش، بــازاريــابي و فــروش آثــار ، حقــوق برنامه اي محصولات و خدمات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به اشکال مختلف.
ب : اهم وظايف و اختيارات

1- تحقيق ، بررسي ، گردآوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات از وضعيـت توليد و توزيع کالا ، آثار و خدمات در زمينه هاي کاربري تبليغات بازرگاني .
2- تعيين و تغيير تعرفه هاي توليد و پخش آگهي و برنامه هاي تبليغاتي و تدوين اصول و ضوابط فروش محصولات و خدمات سازمان ، متناسب با شرايط زماني و اقتصادي .
3- ايجاد ارتباط و هماهنگي و همکاري با واحدهاي مربوط در سازمان به منظور توليد و پخش آگهي و تبليغات درون برنامه اي و فروش محصولات و خدمات سازمان به متقاضيان .
4- ايجاد ارتباط با بازار توليد و خدمات کشور براي جذب ، توليد و پخش آگهي و برنامه هاي تبليغاتي .
5- بازاريابي ، پذيرش ، طرحي ، توليد و اجراي آگهي هاي بازرگاني و برنامه هاي تبليغاتي.
6- کنترل محتوايي و فني آگهي ها و برنامه هاي تبليغاتي درون برنامه اي براساس ضوابط مصوب.
7- فروش خدمات و آثار سازمان به متقاضيان از طريق کپي و تکثير نوار برنامه هاي صوتي و تصويري و واگذاري امتياز استفاده از خدمات و کالاها .
8- انجام خدمات اداري و مالي مرتبط با فعاليت هاي پيش بيني شده در شرح ماموريت ها و وظايف اداره کل امور بازرگاني.


ج : واحدهاي تابعه اداره کل بازرگانی

دفتر مديرکل
شوراي کارشناسي
مديريت بازاريابي و فروش
مديريت آگهي ها
امورمالي
دفتر مدير کل

ماموريت :
ارائه خدمات دفتري و دبيرخانه اي واداري به مديرکل بازرگاني و واحدهاي تابعه اداره کل اموربازرگاني.

اهم وظايف واختيارات :
1- انجام امور اداري کارکنان اداره کل و هماهنگي و همکاري با اداره کل منابع انساني و اداره کل خدمات اداري حوزه معاونت در انتقال و اجراي دستورالعمل ها و نظارت برحسن اجراي آنها.
2- انجام امور مربوط به دريافت ارسال و ثبت مکاتبات و مراسلات .
3- ايجاد و نگهداري پرونده هاي موردنياز و ثبت اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اداري .
4- کنترل حضور و غياب کارکنان.
5- نظارت بر امورخدماتي و نظافت ساختمانها.
6- تدارک و نظارت برامور سرويس هاي حمل و نقل و مصارف ملزومات اداري.
7- انجام امور حوزه مديرکل اعم از پاسخگويي به تلفن ها و مراجعات، هماهنگي جلسات و ملاقات ها و نگهداري اسناد و مکاتبات دفتر مديرکل.

شوراي کارشناسي بازرگاني


_ اين شورا متشکل از کارشناسان امور مربوط به مسائل مرتبط با توليد و پخش آگهي ها و برنامه هاي تبليغاتي است که برحسب نياز به دعوت مديرکل امور بازرگاني تشکيل مي شود.
_ وظيفه شوراي کارشناسي بازرگاني ، تعيين خطوط مشي و سياست هاي مقطعي بازرگاني در چارچوب سيـــاست هاي کلي سازمان و ارائه خدمــــات مشورتي به مديرکل امور بازرگاني در زمينه حسن اجراي ماموريت ها و وظايف اداره کل امور بازرگاني است .
_ شوراي کارشناسي بازرگاني در اداره امور بازرگاني مسووليت اجرايي ندارد و خدمات آن منحصرا داراي جنبه مشورتي و کارشناسي است .

مديريت بازاريابي و فروش

ماموريت :
تحقيق ، برنامه ريزي ، بازاريابي و فروش محصولات و خدمات .

اهم وظايف و اختيارات :
1- گردآوري اطلاعات مربوط به تبليغات بازرگاني در کشور و تحليل نتايج آن به صورت گزارش هاي کاربردي .
2- ثبت ، نگهــداري و تجزيـه و تحليل اطلاعات مربوط به ميزان پخش آگهي ها و برنامه هاي تبليـــغاتي از شبکه هاي مختلف صدا و سيما و عملکرد غير مالي اداره کل.
3- تهيه و ارائه گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي مختلف اداره کل امور بازرگاني .
4- تدوين و پيشنهاد طرح ها و برنامه هاي اجرايي با توجه به نتايج تحليل اطلاعات گردآوري شده بر حسب وضعيت و موقعيت زماني.
5- پيشنهاد تغيير در تعرفه هاي پخش آگهي ها و برنامه هاي تبليغاتي براساس مستندات حاصل از تحقيق و بررسي.
6- تهيه و تدوين برشورها و کتابچه هاي مقررات کلي و تعرفه هاي توليد و پخش آگهي هاي بازرگاني و جزوات حاوي اطلاعات عمومي براي مشتريان و ارائه آن جهت تصويب.
7- تدوين و اجراي سيستم هاي اطلاعات مديريت و ارزيابي عملکرد غير مالي واحدهاي تابعه اداره کل.
8- تدوين استانداردها و معيارهاي کنترل کمي و کيفي فعاليت ها .
9- شرکت در جلسات شوراي کارشناسي بازرگاني به عنوان دبير جلسات حفظ و نگهداري و پيگيري مصوبات و تصميمات شورا.
10- ايجاد و راهبري گروه بازاريابان آگهي و برنامه هاي تبليغاتي .
11- اقدام به جذب و جلب صاحبان صنايع و توليدات و خدمات و کالاها براي سفارش توليد و پخش آگهي با استفاده از شيوه هاي مختلف بازاريابي .
12- تهيه مقدمات انعقاد قرارداد آگهي ها و برنامه هاي تبليغاتي با هماهنگي مسوولين امور مالي اداره کل.
13- ايجاد ارتباط با بازار توليد و خدمات به منظور فروش خدمات و محصولات سازمان.
14- اداره و نظـــارت بر امور مربوط به فروش محصولات و خدمات و حقوق برنامه اي سازمان و واگذاري حق پخش برنامه ها به اشخاص حقوقي و حقيقي در چهارچوب ضوابط مصوب.
15- هماهنگي با شبکه ها ، حوزه ها و واحدهاي ذيربط سازمان به منظور هماهنگي فروش محصولات و خدمات و حقوق برنامه اي .
16- تدوين و پيشنهاد تعرفه هاي فروش خدمات و محصولات سازمان و حقوق برنامه اي و نظارت بر حسن اجراي تعرفه ها و دستورالعمل هاي مصوب.
17- اکران فيلم هاي توليدي شبکه ها.
18- فراهم ساختن امکانات و انجام امور فني مربوط به کپي و تکثير نوارهاي صدا ، ويديو ، فيلم و ... با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
19- واحدهاي تابعه مديريت بازاريابي و فروش.
20- گروه تحقيق و برنامه ريزي
21- گروه بازاريابي
22- اداره فروش محصولات و خدمات

مديريت آگهي ها

ماموريت :
پذيرش ، و اجراي آگهي هاي تبليغاتي مستقيم و غير مستقيم (درون برنامه اي) و نظارت بر فعاليت مذکور.

اهم وظايف و اختيارات :
1- نظارت بر حسن اجراي مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه هاي پخش آگهي هاي مستقيم.
2- دريافت سفارش آگهي دهندگان از مشتريان حقيقي و حقوقي.
3- آماده و کنترل محتواي و فني آگهي ها قبل از ارسال براي پخش.
4- تدوين کنداکتور پخش آگهي ها و نظارت بر اجراي آن با همکاري واحدها و شبکه هاي ذيربط.
5- برآورد و محاسبه هزينه هاي پخش آگهي و انعکاس آن به امور مالي .
6- نظارت برحسن اجراي قراردادهاي درازمدت پخش آگهي هاي مستقيم.
7- تهيه و ارائه گزارش هاي فعاليت هاي مربوط به جذب و پخش آگهي ها .
8- نظارت بر حسن اجراي مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه هاي توليد و پخش آگهي هاي درون برنامه اي و برنامه هاي تبليغاتي و تبليغات ورزش.
9- دريافت سفارش توليد و پخش آگهي هاي مستقيم درون برنامه اي از مشتريان حقيقي و حقوقي.
10- سفارش توليد آگهي هاي مستقيم و درون برنامه اي به موسسات تابعه سازمان شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و بخش عمومي و خصوصي .
11- همکاري با شبکه ها و واحدهاي سازمان و همچنين سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي به منظور اجراي دستورالعمل هاي مصوب سازمان.
12- همکاري و هماهنگي با امور مالي و اداره کل امور بازرگاني در مورد برآورد هزينه هاي توليــد و پخش آگهي هاي درون برنامه اي و استيفاي حقوق سازمان.
13- همکاري و هماهنگي با واحد بازاريابي و فروش محصولات در زمينه عقد قراردادهاي توليــــد و پخش آگهي هاي درون برنامه اي و برنامه هاي تبليغات ورزش.
14- تهيه و ارائه گزارش هاي ادواري و مقطعي از فعاليت هاي مربوط به توليد و پخش آگهـــي هاي درون برنامه اي و برنامه هاي تبليغاتي و تبليغات ورزش .
15- واحد هاي تابعه مديريت آگهي ها
16- اداره آگهي هاي مستقيم
17- اداره آگهي هاي غيرمستقيم (درون برنامه اي)

امورمالي

ماموريت :
انجام عمليات حسابداري و مالي مرتبط با ماموريت اداره کل امور بازرگاني.
امور مالي نمايندگي ذيحسابي در اداره کل امور بازرگاني است و وظايف آن علاوه بر وظايف نمايندگيهاي ذيحساب شامل:

اهم وظايف و اختيارات :
1- انجام عمليات مالي مربوط به فعاليت هاي اداره کل و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات مالي سازمان مرتبط با امور بازرگاني .
2- امضاء اسناد مالي تعهدآور به همراه مديرکل امور بازرگاني .
3- پيگيري لازم جهت وصول درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي امور بازرگاني .
4- همکاري با مديريت بازاريابي و فروش در امر گرد آوري اطلاعات مالي ، تهيه گزارش هاي ادواري ، عقد قراردادها و فروش محصولات و خدمات سازمان .
5- ارائه گزارش از فعاليت هاي مالي امور بازرگاني و گزارش هاي تخصصي لازم جهت ارائه به معاونت اداري و مالي و واحد هاي اداره کل امور مالي و اداره بودجه .
6- ايجاد و نگهداري پرونده هاي لازم و ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي .
7- نظارت برانجام امور تدارکاتي.
8- ضبط و نگهداري امور اداري و فني.بازگشت